گزارشات مدیریتی

 

 

.سامانه شرکت جهان ارتباطات نکا تمامی گزارشاتی که مشتریان در خصوص کسب و کار خود نیاز دارند را به صورت داینامیک تولید کرده و در اختیارشان می گذارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *